Σχεδιασμός και υπολογισμός των μεταλλικών κατασκευών

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

Металлическая конструкция представляет собой строительное сооружение – железный остов (каркас), состоящий из продольных и поперечных укрепляющих прогонов. Χωρίς τη χρήση μεταλλικών κατασκευών είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, το πεδίο εφαρμογής της χρήσης τους είναι απεριόριστη και περιλαμβάνει: κτίρια κατοικιών, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Η τεχνολογία των προκατασκευασμένων αντικειμένων χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή μικρών περίπτερα και αποθήκες, καθώς και στην κατασκευή αθλητικών γηπέδων, μεγάλα εμπορικά κέντρα, ιδιωτικές κατοικίες και τα διαμερίσματα πολυόροφων κτιρίων.

Прежде всего, Θα πρέπει να επισημανθεί, η μεταλλική δομή είναι το σύστημα μηχανικής, το οποίο είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη μονάδα ή να είναι μέρος μιας σύνθετης αρχιτεκτονικής. Δομή στήριξης προεξέχει μέλος, και έχει ενισχυθεί και η λειτουργία υποστηρίζεται.

Πλεονεκτήματα μεταλλικών κατασκευών

Μεταλλικές κατασκευές έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Прежде всего, έχουν ένα ουσιαστικά χαμηλότερο βάρος, από τα προϊόντα από σκυρόδεμα, και, вместе с тем, Διαφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή. Υψηλή χωρητικότητα φορτίου επιτρέπει να αναλάβει τα βαριά φορτία με σχετικά μικρές διατομές.

Помимо этого стальные конструкции характеризуются высокой технологичностью, индустриальностью, надежностью, ремонтопригодностью и непроницаемостью.

В сравнении с конструкциями из железобетона, камня или дерева они имеют существенно меньший вес, из чего следует что, будучи легкими, при высокой плотности металла, они наиболее просты и удобны в изготовлении, транспортировке, монтаже.

Говоря о преимуществах металлических конструкций, нельзя не обратить внимание и на возможность придать им более изящные формы, в сравнении с громоздкими конструкциями из железобетона.

Следует также отметить, что металлические конструкции при увеличении нагрузок можно усилить, за счет чего они наиболее полно применяются при реконструкциях и без труда поддаются ремонту.

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

Применение металлоконструкций в строительной сфере

Металлические конструкции выступают ключевым несущим элементом быстровозводимых строений.

Среди множества их разновидностей, отдельно выделяют такие основные группы:

 • стационарные;
 • сборно-разборные;
 • трансформеры”.

Το δεύτερο και το τρίτο είδος είναι το πιο σύγχρονο της ζήτησης στον κλάδο των κατασκευών, καθώς επιτρέπουν για τον ελάχιστο χρόνο σε κτίρια όρθια και οποιοδήποτε αριθμό των ορόφων του κτιρίου, διαμόρφωση και τον προορισμό.

Помимо этого, Όλα μετάλλου διαιρείται σε υποτύπους ανάλογα με παραμέτρους:

 • форма (αψίδα ή ευθείας τοίχους);
 • θέα (στερεά ή ράβδος σύστημα);
 • λειτουργικός (υποστηρίζουν ή προστατευτική).

Πεδίο εφαρμογής των μεταλλικών κατασκευών στον κλάδο των κατασκευών είναι εξαιρετικά ευρύ, главное же их назначение – возведение каркасов общественных и промышленных зданий (высотных домов, фабрик, цехов, заводов, гаражей, доков, ангаров и т.д.).

Проектирование легких металлических конструкций позволяет реализовать и уникальные в своем роде архитектурные проекты, отличающиеся сложностью чертежей: музеи, театры, концертные залы, дворцы спорта, выставочные павильоныВнедрение инновационных технологий в область проектирования, позволяет достичь непревзойденного результатастроений, чей внешний вид поражает легкостью и воздушностью.

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

σχεδιασμός Πρότυπα

Σήμερα, υπάρχουν μια σειρά από κανόνες, βάσει των οποίων ο σχεδιασμός των προκατασκευασμένων μεταλλικών κατασκευών κτιρίων και κατασκευών. Λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσεις των προτύπων και των οικοδομικών κανονισμών, συμμορφώνονται πλήρως με τον απαιτούμενο βαθμό στερεότητας, αξιοπιστία και αντοχή, όπως δομή ως σύνολο, και κάθε ένα από τα στοιχεία του ξεχωριστά, σε προκαθορισμένες συνθήκες λειτουργίας.

Υπολογισμός των μεταλλικών κατασκευών. χαρακτηριστικά

Несмотря на существование классов мембранных и висящих покрытий, канатных конструкций и иных редко встречающихся систем, основой подавляющего большинства стальных сооружений выступают жестко соединенные между собой стержневые элементы. Поэтому, при произведении расчетов таких систем, наиболее целесообразно, руководствоваться теорией стержневых систем.

Чтобы внести ясность, стоит еще раз разобраться в терминологии. Так, под понятием «балка» нами будет подразумеваться элемент, работающий, главным образом, на сгибание, а «стержень» – αντίστοιχα, συμπίεση και ένταση.

Ξεκινώντας από τον ορισμό του στρες, υπάρχει ένας υπολογισμός των μεταλλικών κατασκευών. δυναμικό – ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μικροσωματιδίων του υλικού, η οποία έχει μια θετική επίδραση στην αντοχή στις καιρικές έξω από το φορτίο, τηρώντας τους όρους της διατήρησης και της ακεραιότητας του υλικού.

τιμές τάσης Μεταβλητότητα σε διάφορα σημεία της δομής είναι συνέπεια ποιότητες, εγγενής στο υλικό, η γεωμετρία των συστατικών της και φορτώνει τη ρύθμιση παραμέτρων.

 • κανονική τάση υπολογίζεται, η αναλογία εξαρτάται μόνο από την εξωτερική επιρροή των εσωτερικών δυνάμεων (βίας, σε περίπτωση ενός διαμήκους επιπτώσεων ή ροπή, αντίστοιχα, στην περίπτωση των κάθετων) στη γεωμετρία ενότητα, που χρησιμεύουν ως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε να συμπεράνουμε, η τάση καθορίζεται από το βαθμό του τμήματος φόρτωσης.
 • ροπή αντοχής - χαρακτηρίζεται από αντίσταση, που προκύπτουν από την κάμψη, και είναι ένα γεωμετρικό τμήμα παράμετρος. Ο χάλυβας κάμψη δοκού υπολογίζει τη μέγιστη τάση με την κατασκευή διαγραμμάτων των κανονικών τάσεων.
 • διατμητικές τάσεις και διατμητική δύναμη, κατευθύνονται κατά μήκος του ίδιου άξονα, ορίζεται από τον τύπο Q⋅S / b⋅J, το οποίο επιτρέπει να υπολογίσει εύκολα την αναλογία στην περίπτωση της κάμψης κατά την κατακόρυφη και στο διάμηκες επίπεδο.
 • Το διάγραμμα του εφαπτομενικές τάσεις - για τον υπολογισμό της διατμητικής τάσης σε ένα ορισμένο σημείο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη στατική ροπή του το κομμένο μέρος του τμήματος. Η αξία της αντιστοιχεί στο γινόμενο δύο δεικτών: Πλατεία cut off μέρος και η απόσταση μεταξύ των κέντρων βάρους των κομμένο μέρη και το σύνολο του τμήματος.
 • Υπολογισμός των συγκολλήσεων παράγονται με τη χρήση μοριακών πρόσφυσης, δεν δημιουργείται μεταξύ των υλικών υπό την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας. Για να δημιουργήσετε ένα αξιόπιστο μονολιθικό στοιχεία πρέπει να σωστά τον υπολογισμό των συγκολλήσεων. Υπάρχουν πολλοί τύποι μετάλλων σύζευξης (βαρέλι, γωνία, συναρμογές, ταφ, κλπ), καθένα από τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της συγκόλλησης συνδέεται ξεχωριστά. Ανάμεσα σε όλους τους τύπους των υφιστάμενων συνδέσεων, όχι μόνο τα μέταλλα, πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο συγκολλημένων σύνδεση ενεργεί.
 • Υπολογισμός λυγισμένα στοιχείων. В том случае, Εάν η δέσμη κάμπτεται στο διάμηκες επίπεδο, διαδικασία υπολογισμού ανάλογη με τάσεις. Κατά τον υπολογισμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία, Αυτό είναι για να διαπιστωθεί ποια άξονα γίνεται ο άξονας κάμψης.

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

Αρχές σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών. κατασκευαστικά σχέδια και υπολογισμούς

Steel σχεδιασμού - διαδικασία, Είναι αποτελείται από μια σειρά σημαντικών βημάτων.

Στο πρώτο στάδιο ο πελάτης κάνει την TOR εκτελεστής, το οποίο απαριθμεί λεπτομερώς όλες οι απαραίτητες παράμετροι: σχέδιο, Τύπος κατασκευής στο μέλλον, κ.λπ.. Μετά την τελική έγκριση, εμπειρογνώμονες ξεκινήσει η διαδικασία της προετοιμασίας της τεκμηρίωσης του έργου. Την ίδια στιγμή σε αξιολόγηση των επιπέδων της παραμόρφωσης, και τον καθορισμό του φορτίου, που πρέπει να παρέχονται από την κατασκευή είναι έτοιμη για τις μελλοντικές κατασκευές.

После того, ο υπολογισμός και ο σχεδιασμός των μεταλλικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της τεχνικής τεκμηρίωσης, Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, προχωρά στο επόμενο στάδιο - η κατάρτιση λεπτομερών σχεδίων.

Όλοι οι υπολογισμοί μηχανικού, που παράγεται κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης της τεκμηρίωσης του σχεδίου, σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή δομών από χάλυβα, εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα. Με τη βοήθειά τους, αναπτύχθηκε τρισδιάστατο αντικείμενο, αναλογίες υπολογίζονται πυκνότητα, Οι δείκτες της σταθερότητας και της ασφάλειας, εκτελούνται μετρήσεις και υπολογισμοί.

Σε αυτό το στάδιο, αφαιρέστε όλα τα σφάλματα που εντοπίστηκαν, την παραγωγή των τελικών υπολογισμών συμφιλίωση και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.

Δεδομένου ότι η λειτουργική απόδοση που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας, Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - μια εργασία, εξετάζονται από ειδικούς από διάφορους κλάδους της κατασκευής. Να είστε βέβαιος να λάβει υπόψη την αναμενόμενη απόδοση των κτιρίων.

Το ολοκληρωμένο έργο είναι ένα σύνολο των εγγράφων, Τεχνική κύκλωμα το οποίο περιλαμβάνει, εκλεπτυσμένη ταξινόμηση, ένα λεπτομερές σχέδιο της μεταλλικής δομής, Υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται κράματα και τα χαρακτηριστικά τους.

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

Πόσο κοστίζει η ανάπτυξη του έργου?

Το κόστος των κατασκευών μετάλλου σχεδιασμού υπολογίζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον αριθμό των βασικών παραγόντων: συνολικό έργο, επίπεδο δυσκολίας, και χρονοδιαγράμματα. προϋπολογισμού, σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σχεδίων κατασκευής απαραίτητο μέταλλο, πραγματοποιείται μετά την παροχή όλων των απαιτούμενων πηγή δεδομένων πελατών.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Πλεονεκτήματα της εργασίας με εμάς

εσωτερική αρχιτεκτονική στούντιο και «INSIGHT» – εταιρεία, πίσω από το οποίο, περισσότερα από δέκα χρόνια επιτυχημένης εμπειρίας στην υλοποίηση όλων των τύπων σχεδιασμού έργων «κλειδί στο χέρι» και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια ποικιλία τρόπων.

προσφέρουμε:

 • η σύνταξη του εσωτερικού μέλλον και πλήρες πακέτο τεκμηρίωσης;
 • επίβλεψη και υποστήριξη;
 • επιτόπιες επισκέψεις για τις προκαταρκτικές εργασίες αξιολόγησης;
 • τη δημιουργία 3D-οπτικοποίηση.

Studio «Insight» παρέχει υπηρεσίες για το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Καινοτόμες τεχνολογίες στο σχεδιασμό, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα προσόντα και τον επαγγελματισμό των ειδικών μας, επιτρέψουμε σε κανέναν να μας πάρει για την υλοποίηση του έργου στο υψηλότερο επίπεδο στο βέλτιστο κόστος.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη, που παρέχονται σε εμάς, Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, για κάθε ειδικούς κράτησης «INSIGHT» μεμονωμένα αναπτύξει μια μοναδική προσέγγιση. Είναι σε επιφυλακή για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, και να τηρούν αυστηρά το καθένα από αυτά, μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε στον πελάτη καθώς και το όραμά σας τέλεια υλοποίηση του έργου του.

Συνεργασία με το «Insight» – είναι πάντα ένα εγγυημένο αποτέλεσμα, ξεπερνώντας το αναμενόμενο!

περίληψη

Με τον κόσμο κάθε χρόνο υπάρχει μια τάση για αύξηση της παραγωγής μεταλλικών κατασκευών. Ο λόγος για τη δημοτικότητα αυτών των δομών είναι εξαιρετική απόδοσή τους, οικονομία, εξωτερική αισθητική, αντοχή στις εξωτερικές επιδράσεις αρνητικά και ανθεκτικότητα.

Επί του παρόντος,, η πραγματικότητα είναι, ότι ο αριθμός των πελατών, προτιμώντας το φως, διάτρητη και, в то же время, αξιόπιστες δομές που βασίζονται σε μεταλλικές κατασκευές, αυξάνεται σταθερά.

ΣΧΕΔΙΑ ανάπτυξη KMD, KM

Η αρχιτεκτονική λύση, αρχιτεκτονικό έργο, σκίτσο, έννοια, κατασκευή, επισκευές, 3δ μοντέλο, αρχιτεκτονική απεικόνιση. Το κόστος της ανάπτυξης στην Αγία Πετρούπολη. Создание проекта в СПб. Κατασκευή και επισκευή.

Цена: от 15 000p. Срок: от 5 дней

Τα παραδείγματα της δουλειάς μας: αρχιτεκτονική | εσωτερικό | μηχανική | τιμές

CALL NOW
+
Call me!