חישוב ועיצוב מבנים. עיצוב ובנייה

 

На сегодняшний день общие масштабы создания строительных конструкций очень велики, что и объясняет повышенный спрос на такие услуги, как выполнение их расчета и проектирования. Результаты их проведения позволяют определить степень прочности будущего сооружения, его устойчивость и соответствие установленным нормативам.

Процесс расчета составных строительных конструкций состоит из нескольких мероприятий, в рамках которых используются специализированное ПО и расчетные методы, позволяющие с высокой точностью определить фактическую прочность объекта.

Что такое строительное проектирование

Под термином «строительное проектирование» подразумевается процесс продумывания и мысленного оформления определенной строительной задачи с тем, чтобы представить ее в расчетах и точных чертежах, который продолжается вестись и во время строительства. Каждая строительная задача требует проектирования.

חישוב ועיצוב מבנים

Какие случаи предусматривают необходимость расчета строительных конструкций

Расчет строительных конструкций производится, если требуется провести реконструкцию сооружения, установить потенциал его несущей способности, либо для создания строительного проекта.

Типы строительных расчетов конструкций

 1. Расчет несущих конструкций

Предметом данного исследования выступает тщательное изучение фундаментов, опорных стен и балок объекта, также в рамках его проведения могут подлежать проверке и иные несущие конструкции.

 1. Расчет ограждающих конструкций

Предметами его изучения выступают: стены и защитные покрытия, в том числе и кровельные.

 1. Расчет усиления прочности конструкций

Потребность в проведении данного расчета возникает только при условии несоответствия действующим стандартам несущей способности составных конструкций, либо целого сооружения.

חישוב ועיצוב מבנים

Из каких материалов проектируется

Ввиду того, что строительные объекты могут изготавливаться из различных материалов, методы их расчета способны изменяться. לכן, למשל, изучение конструкций из железобетона имеет существенные отличия от проведения данного исследования для объекта, изготовленного из дерева.

Расчет и конструирование строительных конструкций ориентированы на работу с объектами различного уровня сложности, и выполненными из различных материалов: металла, железобетона, камня и дерева.

Методы расчета строительных конструкций

Проектирование строительных конструкциймногоэтапный процесс, для осуществления которого производится ряд сложных расчетов (математических, динамических и статистических).

Для произведения расчетов используются следующие основные методы:

 • метод максимально допустимых напряжений;
 • метод разрушающих условий;
 • метод предельных состояний.

В подавляющем большинстве случаев, все перечисленные методы используются в комплексе, что позволяет добиться исчерпывающей точности и перепроверить все полученные ранее результаты.

Следствием произведения всех этих расчетов в конечном итоге становится возведение объекта, характеризующегося особой прочностью и долговечностью, а также отличающегося уникальной стойкостью к обширному спектру воздействующих извне факторов.

При условии, что достигнутые результаты, правильны и удовлетворяют заданной степени точности, готовое сооружение будет характеризоваться минимальной степенью деформации.

Важно! Применение только одного из вышеперечисленных методов грозит возникновением ложных, а в некоторых случаях, и опасных решений. Это объясняется тем, что методика работает на все 100% только при условии применения трех вышеперечисленных способов в совокупности.

חישוב ועיצוב מבנים

Расчет и проектирование железобетонных конструкций

Показатели, выявляемые в ходе проведения данного исследования – класс бетона, класс и диаметр рабочей арматуры. Исходя из данных, указанных в проектной документации, а также информации, полученной после вскрытия объекта, производится нужный расчет.

Расчет конструкций из железобетона требует особенной трудоемкости, в отличие от других видов материала, ввиду необходимости исследования монолитных объектов.

Расчет и проектирование металлических конструкций

Важным подготовительным этапом, предшествующим проведению исследования, выступает получение данных о масштабности сооружения, марке стали, а также о параметрах сечения. Все эта информация указана в проектной документации, но, при необходимости, может быть получена и посредством обследования. Определенные марки металла подлежат обязательным лабораторным исследованиям, образцом в рамках их проведения выступает стружка.

דוגמנות BIM

Расчет каменных конструкций

Ключевыми характеристиками каменных конструкций, выступают их прочность и устойчивость. Надобность в осуществлении данного расчета обусловлена появлением на поверхности элементов объекта (стен, столбов и т.д.) трещин либо иного вида повреждений.

Без проведения надлежащей проверки определить, пригоден ли объект для дальнейшей эксплуатации, представляется сложной задачей. В процессе исследования собирают образцы для их последующего изучения в лабораторных условиях.

Расчет и проектирование деревянных конструкций

Отличительной чертой этого вида исследования выступает обязательное определение сорта использованной древесины. במקרה הזה, если проектная документация отсутствует, приходится производить вскрытие перекрытий.

חישוב חוזק

Цель расчета прочности строительных конструкций состоит в достижении необходимого уровня прочности в определенных эксплуатационных условиях, при соблюдении минимальности расходов материалов и трудозатрат затрат на их изготовление и монтаж.

При расчете прочности строительных конструкций учитываются возможные типы воздействия, которые определяют их состояние критического напряжения и деформацию.

Проектирование конструкций жилого и промышленного назначения

Проектирование строительных конструкций различного назначения имеет свои специфические особенности.

לכן, при проектировании промышленных и производственных зданий, учитываются технологические требования, предъявляемые к объектам данного типа. בנוסף,, они должны обладать высокими характеристиками и сочетаться с существующими вокруг них застройками. В плане должна быть предусмотрена возможность расширения производства, которая бы могла осуществиться без его приостановления на длительное время.

При создании проекта также должны приниматься во внимание все специфические особенности производства, на основе которых, будет производиться проектирование инженерных и коммуникационных систем.

Проектирование объектов жилого назначения обладает весомым отличием от проектирования других типов зданий. Высота здания определяет нагрузку, оказываемую на несущие конструкции.

К проектированию объектов жилого назначения выдвигается ряд требований, главным среди которых является соответствие нормам комплексной безопасности.

עיצוב ובנייה

היתרונות שלנו

סטודיו לאדריכלות פנים "תובנה" – компания, שמאחוריו יותר מעשר שנים של ניסיון מוצלח של יישום המגוון הרחב של עבודות עיצוב “סוהר” и предоставлении широкого ассортимента услуг в разных направлениях.

אנו מציעים услуги проектирования строительных конструкций жилых, מתקנים ציבוריים ותעשייתיים מכל מורכבות.

Сочетание инновационных технологий с высочайшим профессионализмом наших сотрудников, позволяют каждый доверенный нам проект реализовать на высочайшем уровне при оптимальных затратах.

С целью достижения наилучшего результата, мы не только внимательно выслушиваем все пожелания и требования заказчика, и следим за их строгим исполнением, но и, используем собственный огромный опыт в данной сфере, чтобы предложить собственное видение безупречной реализации поставленной строительной задачи.

Сотрудничество со студией интерьера и архитектуры «Инсайт»результат, מצוין צפוי!

בשלבי תכנון

Проектирование строительных конструкций различного назначенияпроцесс, направленный на формирование пакета графической и текстовой документации. Без наличия подобных бумаг, приступать к постройке нового сооружения невозможно. Однако неграмотно выполненный проект способен принести ничуть не меньший, а иногда и гораздо больший урон, нежели строительство «вслепую», не опирающееся на мощный теоретический базис. זו הסיבה, в данном вопросе, так важно обратиться к квалифицированным специалистам, обладающим высоким уровнем компетенции.

Архитектурно-строительное проектирование включает в себя ряд этапов, выполнение которых должно производиться в строгой последовательности и с особой ответственностью.

Для получения комплексного представления о проектировочной деятельности, целесообразно более подробно рассмотреть, что же собой представляет каждый из этапов.

עיצוב ובנייה

 

 • טרום עבודה

 

Ключевой вопрос, на который должен быть получен однозначный ответ, в процессе проведения данного этапа – возможно либо невозможно построить заданную конструкцию?

Существует ряд факторов, непосредственно влияющих на окончательный вердикт, каждый из которых должен быть учтен. Речь идет о соответствии экологическим, санитарным, экономическим и градостроительным требованиям. Не всегда, но часто, приходится также принимать во внимание и историко-культурные особенности определенного региона. В перечень предпроектных работ включено и подробное составление сметы постройки объекта.

 

 • Формирование эскиза

 

На этом этапе специалистом создается генеральный эскиз здания, включающий детальный план всех этажей. По сути, получаемая в результате точная копия будущего знания, не так необходима проектировщику, как самому заказчику. Это позволяет ему оценить визуализацию в том виде, какой, с небольшими погрешностями, она и будет после практической реализации. Кроме этого, формирование эскиза – лучшая возможность для дискуссии и, при необходимости, – для внесения определенных коррективов.

 

 • Создание проекта

 

Цель проведения данного этапа – формирование полного пакета технической документации для последующей отправки на согласование в соответствующие органы.

На этом же этапе происходит определение материалов для возведения цельной конструкции.

 

 • Подготовка рабочей документации

 

Суть этапа – окончательное утверждение всех технических документов, которые и выступят основной теоретической базой будущего строительства.

Внесение коррективов в процессе подготовки документации еще возможно, но уже достаточно проблематично. Изменение требований заказчика на этом этапе грозит не лучшим образом отобразиться на качестве проектирования.

Стоимость проектирования

Наряду с безупречным качеством и скоростью реализации проектных работ, приоритетным вопросом для любого заказчика, является стоимость проектирования.

Составление проектной документации в каждом конкретном случае выполняется в индивидуальном порядке, на расчет стоимости которого влияют различные факторы, некоторые из них невозможно просчитать заранее.

 • И так, ценовая политика формируется на основе:
 • технической специфики будущего объекта;
 • его характеристик (בהתחשב באופי הבנייה, המורכבות של צורות, общая площадь, количество этажей и т.д.);
 • необходимых инженерных систем.

Окончательная цена называется после проведения переговоров, и прописывается в договоре. Стоимость, указанная в договоре остается неизменной, даже если в ходе ее выполнения возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий.

חישוב ועיצוב מבנים - משימה, качественное решение которой требует неукоснительного соблюдения множества правил и требований. Ее профессиональное решение, согласно установленным в строительной сфере, нормам, выступит залогом безопасности, אמינות ועמידות של האובייקט, и спасет застройщика от потенциально возможных ситуаций, когда готовое сооружение, в силу каких-то обстоятельств, не способно справиться с заданными условиями эксплуатации.

עיצוב ובנייה

הפתרון האדריכלי, פרויקט אדריכלי, סקיצה, קונספט, בנייה, תיקונים, 3דגם D, אדריכלי להדמיה. עלות פיתוח בסנט פטרסבורג. יצירת פרויקט בסנט פטרסבורג. בניה ותיקון.

מחיר: מ 30 000p. זמן: מ 10 ימים

דוגמאות לעבודה שלנו: הנדסה | אדריכלות | פנים | מחירים